Schipholparkeren.jouwweb.nl

Algemene Voorwaarden

 

Algemene  voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen/ definities

1.1 Flexparking is aanbieder van parkeerfaciliteiten bij Schiphol Noord en Zuid Holland

1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij Flexparking een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.

1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich op ons terrein bevindt zoals ook omschreven in artikel 4.1, ingaand op datum en tijd dat het voertuig door de reiziger bij ons geparkeerd is tot dag en tijd dat de reiziger weer van ons terrein verlaten heeft.

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten

2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij Flexparking maken via het reservering formulier op de website ,e mail of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd alsmede het vluchtnummer en het merk, type en kenteken van het voertuig. Tevens relevant is een telefoonnummer en een e-mailadres.

2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.

Door niet aangeven van de exacte parkeerperiode op het reservering formulier kunnen we niet garanderen dat de transfer tijdig plaatsvind i.v.m. onze planning. 

Terugreis: bij het niet retour komen binnen dezelfde dag zoals gereserveerd, zonder voorafgaande doorgegeven wijziging (24 uur) rekenen wij € 7,50 euro per dag parkeertarief,

2.3 Flexparking beschouwt het als haar recht om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Reservering

3.1 De reiziger kan tot twaalf uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit, een reservering maken.

3.2 Om misverstanden te voorkomen dient U zorgvuldig de tijd te melden van terugkomst. Indien U dit niet doet, staan wij tevergeefs op u te wachten! De extra kosten hiervoor moeten wij aan U doorberekenen en bedragen € 12,00 per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

Artikel 4 Betaling

4.1 De reiziger dient bij aankomst parkeerterreinl, ofwel na de reis, de kosten van de totale  geboekte parkeerperiode bij een chauffeur van Flexparking te voldoen De betaling geschiedt contant, per pin of bankoverboeking .

4.2 De reiziger kan tevens bij boeking het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient het totale bedrag alsnog contant te worden voldaan aan de medewerker van Flexparking voor het verlaten van de parkeerfaciliteit.

4.3 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen van de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

4.4 Mocht de reiziger na betaling een factuur wensen, dient dit bij de reservering worden aangegeven.

Artikel 5 Wijziging

5.1 Flexparking beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.

5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch of per mail worden doorgegeven.

Artikel 6 Annulering

Gratis annuleren kan tot 48 uur voor vertrek. Voor annuleringen binnen 48 uur voor vertrek rekenen wij €25,00 administratiekosten.

Als ook boekingen geplaatst 47 uur voor vertrek en daarna worden geannuleerd berekenen wij €25,00 administratiekosten

Artikel 7 Parkeren

De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

Artikel 8 Privacy

Flexparking werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Flexparking

9.1 Het parkeren door de reiziger op ons terrein, geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.

9.2 Flexparking sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade of inbraak uit.Dan wel schade onstaan door weersomstandigheden zoals hagel storm en andere weersinvloeden.

9.3 Indien wij Uw bagage helpen in-, en uitladen, dient U zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door Uw persoonlijke eigendommen.

9.4. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Flexparking, is Flexparking slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

9.4a Flexparking is niet aansprakelijk als de transfer met meer dan 4 personen is en de klant daar van in kennis heeft gesteld er

9.4b De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor de inzet van chauffeurs en shuttlebussen.flexparking heeft een inspanningsplicht reiziger zo snel mogelijk in te plannen in de transfers, echter het kan voorkomen dat reiziger dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. flexparking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. flexparking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging ontstaan door latere transfer van en naar Schiphol, oorzaken kunnen zijn vertragingen onderweg door files, wegenbouw, ongelukken en/of vertragende weersomstandigheden e.a.

9.4cVoor vermogensschade ontstaan door niet tijdig kunnen inchecken kan flexparking niet aansprakelijk worden gesteld. De verantwoording tijdig op Schiphol aanwezig te zijn ligt bij de reiziger. Aansluitend op voorgaande wordt door de meeste vliegmaatschappijen aan hun reizigers gevraagd 2 tot 3 uur van te voren aanwezig te zijn om te kunnen inchecken.

9.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant
voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

9.6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 t/m lid 4 van dit artikel is Flexparking niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

9.7. Voor zover op Flexparking enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Flexparking gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Flexparking gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Flexparking komend eigen risico.

9.8. De klant vrijwaart Flexparking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Flexparking verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Een tekortkoming van Flexparking zal niet aan haar worden toegerekend indien Flexparking in een toestand van overmacht verkeert. Flexparking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 9 lid 4, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Flexparking.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Flexparking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Flexparking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, storm,blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

             Artikel 11 Slotbepaling

11.1 Flexparking is een in Nederland gevestgd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

11.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij Flexparking is gemeld.                                                     

Dit schriftelijk door beide partijen is vastgelegd en ondertekend.